Nyheter


ALVIKS MÅLERI Informerar:

Vi på Alviks måleri kommer under den närmaste tiden att måla om era carportar och ett antal trädörrar runtom i fastigheterna.
Under tiden kan ni uppleva det stökigare än vanligt, vilket vi hoppas ni har överseende med.

Vi vill gärna att ni om möjligt inte parkerar era bilar i carportarna mellan: 
07.00 - 16.00 Måndag - Fredag

Målare på plats är:
Peter 073 660 61 91
Anders 073 660 61 80

Om ni har frågor är ni välkomna att höra av er till mig eller målarna.

Med vänliga hälsningar,
Fredrik Kristland
Alviks Måleri AB
Fredrik.kristland@alviksmaleri.se
073 660 61 09
 

                 Kallelse till föreningsstämma

                Datum och tid: Tisdagen den 16 juni 2020 kl. 19:00

Lokal: Ute på Gården Slussbrovägen 8 - 10. Detta på grund av corona- viruset

Vi vill gärna ha en anmälan i förväg så vi vet hur många stolar som ska sättas ut. En lapp i brevlådan 1 trappa ned i nummer 8 eller via e-post till info@runogard.se


Dagordning

1.Stämmans öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av stämmoordförande
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenligt ordning utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorernas berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter 
15. Val av revisorer och revisorssuppleanter 
16. Val av valberedning
17. Motioner
18. Stämmans avslutande
Åkersberga den 7 maj 2020
Styrelsen Bostadsrättsföreningen Runö Gård i ÅkersbergaViktig information till boende och besökande till BRF Runö GårdPga rådande pandemi av COVID-19 så får det en del effekter för oss alla.


1. Vi kommer att ställa in täddagen, detta för att undvika att smitta sprida, således så kommer ingen container att beställas i dagsläget.

2. Årsmötet kommer att flyttas till 16/6-20, nytt beslut kan kommas att tas beroende på hur läget förändras.

3. Vi kommer även att förskjuta tvättning av de aktuella balkongtak som var planerade, 
förmodligen kommer tvättning ske i Oktober.

4. Låsbytet har också blivit fördröjt pga svårigheter med leverans från tillverkaren.

5. Vi tillåter ingen utlåning av föreningslokalen, gäller tills ny info tillkommer.


I övrigt hänvisar vi till Folkmyndigheternas rekommendationer:

- Stanna hemma vid minsta förkylningssymptom

- Tvätta händerna ofta

- Hosta och nys i armvecket

- Undvik att röra ögon, näsa och mun

Hjälp varandra i den mån det går, ta grannens soppåse, handla åt någon om det behövs, 

rasta någons hund... ja det finns massvis man kan göra för varandra i dessa tider.
Må väl,

STYRELSEN.